Община Сливен обявява: Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на гр. Сливен:

targoveОБЩИНА СЛИВЕН

 

На основание чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 39, ал.1 от НРПУРОИ и Решения № 1141, 1145 и 1147 от 31.05.2018 г. на Общински съвет Сливен и Заповед № РД-15-1892/02.07.2018 г. на Кмета на Община Сливен

 

О Б Я В Я В А

 

Да се извърши продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните недвижими имоти – частна общинска собственост в землището на гр.Сливен:

  1. Поземлен имот с идентификатор № 67338.435.151 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, местност „Башчардак“, с площ от 2852 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 1904, при съседи: 67338.435.149, 67338.435.152, 67338.435.159, 67338.435.453, 67338.435.160, 67338.435.150, 67338.435.147, актуван с АЧОС № 3766/27.03.2018г. Изградените в имота 2 бр. сгради, които не са общинска собственост, не са предмет на търга.
    Начална тръжна цена 13 500 лв. (тринадесет хиляди и петстотин лева), депозит 9450 лева, стъпка 1350 лева.
  2. Поземлен имот с идентификатор № 67338.427.20 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, местност „Рамануша“, с площ 749 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: овощна градина, номер по предходен план: 7384, при съседи: 67338.427.29, 67338.427.28, 67338.427.21, 67338.427.14, 67338.427.19, актуван с АЧОС № 3765/27.03.2018г.
    Начална тръжна цена 4850 лв. (четири хиляди осемстотин и петдесет лв.), депозит 3395 лева, стъпка 485 лева.
  3. Поземлен имот с идентификатор № 67338.438.32 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Сливен, одобрени със Заповед № РД-18-31/19.04.2006г. на ИД на АК, местност „Бадемлика“, с площ от 1220 кв.м., трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: за вилна сграда, номер по предходен план: 688, при съседи: 67338.438.33, 67338.21.2, 67338.21.5, 67338.438.31, 67338.438.35, 67338.21.6, актуван с АЧОС № 3751/06.03.2018г.
    Начална тръжна цена 2450 лв. (две хиляди четиристотин и петдесет лв.), депозит 1715 лева, стъпка 245 лева.

В търга могат да участват физически и юридически лица.

 

Търгът ще се проведе на 17.07.2018 г. от 10,30 часа в зала № 119 на Община Сливен.

 

При условие, че на търга не се явят участници, повторен търг се насрочва за 24.07.2018 г. от 10,30 часа. Депозитите се внасят по банков път, преди датата на търга.

 

Кандидатите, желаещи да участват в търга, получават от стая № 25 на Община Сливен тръжна документация срещу представяне на квитанция за внесени в касата на общината 100 лева /без ДДС/, както и по-подробна допълнителна информация.

 

Тръжна документация се закупува не по- късно от 16.00 ч. на 16.07.2018 г.

 

За повторния търг се закупува нова тръжна документация не по-късно от 16.00 ч. на 23.07.2018г.

 

За справки тел.: 044/611-260

Реклами

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

В момента коментирате, използвайки вашия профил WordPress.com. Излизане /  Промяна )

Google photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Google. Излизане /  Промяна )

Twitter picture

В момента коментирате, използвайки вашия профил Twitter. Излизане /  Промяна )

Facebook photo

В момента коментирате, използвайки вашия профил Facebook. Излизане /  Промяна )

Connecting to %s